Резултати от извършена оценка по мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР

Списък на предложените за финансиране проектни предложения от Оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за ВОМР   Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и основанието за отхвърлянето им от оценителна сесия № BG06RDNP001-19.191-S1 по процедура „МИГ-Берковица и Годеч“- мярка 19.2-6.4 „Инвестиции […]

Обществено обсъждане по мярка 19.2-7.2 – втори прием

СЪОБЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ – мярка 19.2-7.2 Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица […]

Решение на КППП по мярка 19.2-6.4 на етап АСД

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения на етап „Административно съответствие и допустимост“ – Приложение 2 от Протокол за оценка на Административно съответствие и допустимост

Информационни срещи

П О К А Н А СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за представяне на процедури за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.233 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и BG06RDNP001-19.260 „МИГ – Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Срещите ще […]

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени мотиви за отхвърляне мярка 19.2-7.2

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени мотиви за отхвърляне мярка 19.2-7.2

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-4.2

Прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.260 „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Изтегли всички документи19.2-4.2