Информационни срещи

В периода 26 – 27 февруари 2019 г. се проведоха информационни срещи на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч в двата общински центъра гр. Берковица и гр. Годеч. Проведената информационна кампания имаше за цел да представи на местните заинтересовани страни стартиралата процедура за прием на проекти предложения № BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа […]

Информационни срещи МИГ

П О К А Н А СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за  представяне на процедура за прием на проекти предложения № BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ Срещите ще се проведат: в гр. Берковица: дата: 26.02.2019 г., час 11:00 часа; място: Детски център […]

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-6.4

Прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.191 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Изтегли всички документи мярка 19.2-6.4>>> Въпроси и отговори по мярка 19.2-6.4-05.03.2019 […]

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-8.6

Прием на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.219 “МИГ-Берковица и Годеч“ : мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”  от Стратегия за водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч”, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

ПОКАНА за провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 17.01.2019 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред: Прием на нови и освобождаване на стари […]

Обществено обсъждане-19.2-8.6

СЪОБЩЕНИЕ Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се […]