Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.582: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в ТРЕТИ ПЕРИОД […]

Обява за провеждане на обучения

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми: Обучение на тема: „Прилагане на ПМС №160- Подготовка и изпълнение на процедури“ 05 септември 2022 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“. 08 […]

АНКЕТА – ВЪПРОСНИК

Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч, В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми: 1)„Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност“; 2) „Дигитализацията – възможност или препятствие“. Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите страни […]

АНКЕТА – ВЪПРОСНИК

Уважаеми дами и господа от територията на Берковица и Годеч, В рамките на Стратегията за ВОМР, МИГ–Берковица и Годеч извършва проучване и анализ на следните теми: 1)„Кръговата икономика – възможност за създаване на нови бизнеси или насърчаване на ресурсната ефективност“; 2) „Дигитализацията – възможност или препятствие“. Във връзка с това, МИГ провежда проучване сред заинтересованите […]

Съобщение за промяна в крайния срок по процедура чрез подбор №BG06RDNP001-19.581 „МИГ-Берковица и Годеч“ – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“

Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.581 – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“. Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, […]

Покана за провеждане на Общо събрание

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на Местна инициативна група–Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 18.07.2022 г. от 15:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния […]