Информационни материали във връзка с подготовката на стратегия за ВОМР

Указания за прилагането на подхода ВОМР с ресурси от Програма развитие на човешките ресурси Указания към МИГ за изискванията към Стратегиите ВОМР в частта на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони Възможностите за финансиране чрез многофондова стратегия-материали от инфомационна среща на МИГ

П О К А Н А

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч, Кани всички заинтересовани страни: бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделски стопани, местната власт и граждани за участие в организирани работни срещи. Целта на срещите е консултиране с местната общност във връзка с подготовката на стратегия за водено от общностите местно развитие. Срещите ще се проведат в трите общински центъра, […]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-4.1

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.725: мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите във ВТОРИ ПЕРИОД […]

Обява за прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6

Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.720: мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството – наследството ни обединява“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ–Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 […]

Обява за провеждане на обучения

Сдружение МИГ – Берковица и Годеч,Кани всички заинтересовани страни: бизнес, читалища и НПО, малцинства, земеделски стопани, местната власт и граждани за участие в обучения за местните лидери. Обученията ще се проведат в трите общински центъра, както следва:Град Берковица: дата час място тема на обучението 01.08.2023 г. 09:30 Заседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков […]

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи/семинари Целта на срещите е популяризиране сред местната общност и заинтересовани страни възможностите за финансиране чрез многофондова стратегия за Водено от общностите местно развитие. Срещите ще се проведат в трите общински центъра: в град Годеч: на: 19.07.2023 г., от 10:00 часа в Заседателна зала на […]