Обява

Сдружение „Местна инициативна група- Берковица и Годеч” обявява КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ  МЕСТА за привеждане на екипа на Местна инициативна група- Берковица и Годеч в съответствие с изискванията на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г.: Обява за Изпълнителен директор -МИГ-Берковица и Годеч Обява за Експерт-Офис Берковица -МИГ-Берковица и Годеч Формуляр на […]

ПОКАНА за провеждане на Общо събрание

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” ПОКАНА за провеждане на Общо събрание УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква Общо Събрание на 27.11.2019 г. от 16:30 часа в гр. […]

СЪОБЩЕНИЕ за обществено обсъждане

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обществено обсъждане: ПРЕДЛОЖЕНИЯ за изменение на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч /Приложение № 1/; Изтегли документа>>> Писмени предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 22.11.2019 г. (включително) на следната електронна поща: […]

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-4.1

Прием на проектни предложения по  мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Изтегли всички документи 19.2-4.1

Обява за прием на проекти по мярка 19.2-7.2

Прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Изтегли всички документи мярка 19.2-7.2