Насоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”