Покана

П О К А Н А Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” Кани всички заинтересовани страни да присъстват на  ИНФОРМАЦИОННА КОНФЕРЕНЦИЯ  на тема: Възможности и условия за финансиране на проектни предложения към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Берковица и Годеч. Представяне на активната процедура за прием на проекти по мярка […]

АНКЕТА

Уважаеми Госпожи и Господа, Във връзка с дейността на МИГ по изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие и провеждано проучване на тема: „Изкуства и занаяти на територията на „МИГ – Берковица и Годеч“ – състояние и възможности за развитие“, приложено изпращаме кратка анкета и ще Ви бъдем признателни, ако отделите време да […]

Обществено обсъждане-19.2-7.2

СЪОБЩЕНИЕ Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява […]

Обществено обсъждане-19.2-4.2

СЪОБЩЕНИЕ Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ представя за обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“. Процедурата се осъществява във връзка с изпълнение на Споразумение РД […]

Покана

Местна инициативна група -Берковица и Годеч кани членовете на Общото събрание на Сдружението, които желаят да се включат в оценката на проектни предложения да подадат заявления за участие в срок до 31.08.2018 г. на адрес: гр. Берковица, ул. „д-р Иван Панов“ № 1, стая 305. Дейността на Комисията за подбор на проектни предложения се състои […]

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за представяне на изменената индикативна годишна работна програма   за прием на проекти за 2018 г. и разяснения за предстоящия прием по мярка 19.2-4.1 „ Инвестиции в земеделски стопанства“  към Стратегията за  Водено от общностите местно развитие на „МИГ – Берковица и Годеч“ Срещите ще […]