Ръководство за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Методология за разглеждане на постъпили заявления за промяна на административен договор

Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ-Берковица и Годеч 2016-2020 г.-актуализирана на 26.01.2023 г.


Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ-Берковица и Годеч 2016-2020 г.-актуализирана на 06.10.2021 г.

Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ-Берковица и Годеч 2016-2020 г.-актуализирана  на 07.08.2020 г.

Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ-Берковица и Годеч 2016-2020 г.-актуализирана  на 15.01.2020 г.


Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ-Берковица и Годеч 2016-2020 г.-актуализирана на 29.08.2019 г.


Подборът на проекти към Стратегията на ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч ще се извършва при спазване на минималните изисквания, утвърдени от заместник министър-председателя по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, публикувани на Единния информационен портал.

Критерии за оценка на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч

Процедура за подбор на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ


Стратегия за водено от общностите местно развитие МИГ-Берковица и Годеч 2016-2020 г.

Резюме на Стратегия за ВОМР ПРСР 2014-2020 г. на МИГ – Берковица и Годеч


Допълнително споразумение към АД 50-76 от 22.02.2023 г.

Административен договор РД 50-76 от 22.03.2023 г.

Допълнително споразумение № РД 50-141 от 26.01.2023 г.

Допълнително споразумение № РД 50-141 от 06.10.2021 г.

Допълнително споразумение № РД 50-141 от 07.08.2020 г.

Допълнително споразумение № РД 50-141 от 15.01.2020 г.

Допълнително Споразумение № РД 50-141 от 29.08.2019 г.

Допълнително Споразумение № РД 50-141 от 04.07.2018 г.

Споразумение № РД 50-141 21.10.2016 г.


Бюджет на Стратегия за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч