Министерство на земеделието и храните

http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx

Държавен Фонд „Земеделие“ 

http://www.dfz.bg/

Община Берковица 

http://www.berkovitsa.bg/

Община Годеч 

http://www.godech.bg/

Единен информационен портал  

https://www.eufunds.bg/

Европейска комисия

https://ec.europa.eu/commission/index_bg

ИСУН 2020

https://eumis2020.government.bg/

Европейска мрежа за развитие на селските райони

https://enrd.ec.europa.eu/

Национална служба за съвети в земеделието

http://www.naas.government.bg/bg/

Национална селска мрежа

http://nsm.bg/

Европейски парламент

http://www.europarl.europa.eu/

Европейска комисия

http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/agri/home.html#